Salta al contigut

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes

Sala de reunions

Per acord del Consell d'Administració de la Societat del 3 d'abril del 2020, es convoca als senyors accionistes de "Costaisa, Societat Anònima", a la Junta General Ordinària, que se celebrarà a Barcelona, localitat del domicili social, Avinguda Riera de Cassolas, abans Avinguda Princep d'Asturies, núm. 61, el dia 29 de juny de 2020, a les 12.00 hores, en primera convocatòria, i el següent dia 30 de juny a la mateixa hora, en segona i última, amb la intenció que pugui celebrar-se en PRIMERA CONVOCATÒRIA, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Debat, i aprovació en el seu cas, dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe dels Auditors de Comptes i de la gestió social, corresponents a l'Exercici 2019, tant les de la Societat "Costaisa, S. A.", com de les consolidades. Determinació sobre l'aplicació del resultat del mateix Exercici.

2.- Fixació de la remuneració anual dels membres del Consell d'Administració de la Societat, en la seva condició de tals, per a l'any 2020, d'acord amb l'article 26è dels Estatuts Socials.

3.- Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició o venda d'accions de la pròpia Societat. Fixació dels contravalors mínim i màxim. Fixació del termini de durada de l'autorització, si escau.

4.- Nomenament i/o reelecció de membres del Consell d'Administració de la Societat.

5.- Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes de la Societat per a l'Exercici comptable 2020. Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes per a les Societats que consoliden amb la pròpia "COSTAISA, S. a.", per a l'Exercici 2020.

6.- Delegació per a elevar a públics els anteriors acords.

7.- Precs i Preguntes.

8.- Aprovació de l'Acta de la Junta. Nomenament d'Interventors.

Dret d'informació dels Srs. Accionistes: a l'empara del que es preveu en els articles 197 i 272 de la vigent Llei de Societats de Capital els Srs. Accionistes, a partir de la convocatòria de la Junta i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, podran obtenir de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació per la Junta, així com sol·licitar al Consell d'Administració de la Societat, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta.

Tindran dret d'assistència a la Junta, els tenidors d'accions al portador de la Societat, que amb antelació de cinc dies a la celebració de la Junta, hagin efectuat el dipòsit de les seves accions en el domicili social, a l'empara del preceptuat en l'article 19è dels Estatuts Socials.

S'informa els Srs. Accionistes que la Junta està previst que pugui celebrar-se, en primera convocatòria, el 29 de juny del 2020, a les 12.00 hores del matí.


Barcelona, 12 de maig de 2020.- El President del Consell d'Administració, José Carballeda Galán.