Salta al contigut

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes

Sala de reunions

Per acord del Consell d'Administració de la Societat del 30 de març del 2022, es convoca als senyors accionistes de "Costaisa, Societat Anònima", a la Junta General Ordinària, que se celebrarà a Barcelona, en el domicili, Avinguda de la Riera de Cassoles, núm. 61, el dia 28 de juny de 2022, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i el següent dia 29 de juny a la mateixa hora, en segona i última, amb la intenció que pugui celebrar-se en SEGONA CONVOCATÒRIA, sota el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Debat, i aprovació en el seu cas, dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe dels Auditors de Comptes i de la gestió social, corresponents a l'Exercici 2021, tant les de la Societat "Costaisa, S. A.", com de les consolidades. Determinació sobre l'aplicació del resultat del mateix Exercici.
  2. Fixació de la remuneració anual dels membres del Consell d'Administració de la Societat, en la seva condició de tals, per a l'any 2022, d'acord amb l'article 26è dels Estatuts Socials.
  3. Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició o venda d'accions de la pròpia Societat. Fixació dels contravalors mínim i màxim. Fixació del termini de durada de l'autorització, si escau.
  4. Nomenament i/o reelecció de membres del Consell d'Administració de la Societat.
  5. Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes de la Societat per a l'Exercici comptable 2022. Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes per a les Societats que consoliden amb la pròpia "COSTAISA, S. A.", per a l'Exercici 2022.
  6. Delegació per a elevar a públics els anteriors acords.
  7. Precs i Preguntes.
  8. Aprovació de l'Acta de la Junta. Nomenament d'Interventors.

D'acord amb el que es preveu en els articles 11 bis i ter i 173 de la vigent Llei de Societats de Capital, en la seva redacció publicada en el BOE núm. 150 del 23 de juny del 2012, Llei 1/2012 de 22 de juny l'Anunci de la Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, haurà de publicar-se en la pàgina web de la Societat www.costaisa.com amb una antelació mínima d'un mes a la data de celebració d'aquesta, i romandre de manera ininterrompuda durant 15 dies naturals posteriors a la data assenyalada per a celebració de la Junta.

Dret d'informació dels Srs. Accionistes: a l'empara del que es preveu en els articles 197 i 272 de la vigent Llei de Societats de Capital els Srs. Accionistes, a partir de la convocatòria de la Junta i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, podran obtenir de manera immediata i gratuïta , els documents que han de ser sotmesos a aprovació per la Junta, així com sol·licitar al Consell d'Administració de la Societat, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al dia de celebració de la Junta.

Tindran dret d'assistència a la Junta, els tenidors d'accions al portador de la Societat que, amb antelació de cinc dies a la celebració de la Junta, hagin efectuat el dipòsit de les seves accions en el domicili social, a l'empara del preceptuat en l'article 19è dels Estatuts Socials.

S'informa els Srs. Accionistes que la Junta està previst que pugui celebrar-se, en segona convocatòria, el 29 de juny del 2022, a les 12:00 hores del matí.

Barcelona, 13 de maig de 2022

El President del Consell d'Administració,

José Carballeda Galán