Salta al contigut

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes

Sala de reunions

Per acord del Consell d'Administració de la Societat del 29 de març del 2019, es convoca als senyors accionistes de "Costaisa, Societat Anònima", a la Junta General Ordinària, que se celebrarà a Barcelona, localitat del domicili social, Avinguda de la Riera de Cassolas, abans Avinguda Princep d'Asturies, núm. 61, el dia 27 de juny de 2019, a les 11.30 hores, en primera convocatòria, i el següent dia 28 de juny a la mateixa hora, en segona i última, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Debat, i aprovació si escau, dels Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe dels Auditors de Comptes i de la gestió social, corresponents a l'Exercici 2018, tant les de la Societat "Costaisa, S.A.", com de les consolidades. Determinació sobre l'aplicació del resultat del mateix Exercici.

2.- Fixació de la remuneració anual dels membres del Consell d'Administració de la Societat, en la seva condició de tals, per a l'any 2019, d'acord amb l'article 26è dels Estatuts Socials.

3.- Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició o venda d'accions de la pròpia Societat. Fixació dels contravalors mínim i màxim. Fixació del termini de durada de l'autorització, si escau.

4.- Nomenament i/o reelecció de membres del Consell d'Administració de la Societat.

5.- Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes de la Societat per a l'Exercici comptable 2019. Nomenament o reelecció d'Auditors de Comptes per a les Societats que consoliden amb la pròpia "COSTAISA, S.A.", per a l'Exercici 2019.

6.- Trasllat del domicili social dins de la mateixa Població. Conseqüent modificació, si escau, de l'article 4t dels Estatuts Socials.

7.- Delegació per a elevar a públics els anteriors acords.

8.- Precs i Preguntes.

9.- Aprovació de l'Acta de la Junta. Nomenament d'Interventors.

Dret d'informació dels Srs. Accionistes: a l'empara d'el que es preveu en els articles 197 i 272 de la vigent Llei de Societats de Capital els Srs. Accionistes, a partir de la convocatòria de la Junta i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, podran obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació per la Junta, així com sol·licitar al Consell d'Administració de la Societat, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta.

Tindran dret d'assistència a la Junta, els tenidors d'accions al portador de la Societat, que amb antelació de cinc dies a la celebració de la Junta, hagin efectuat el dipòsit de les seves accions en el domicili social, a l'empara del preceptuat en l'article 19è dels Estatuts Socials.

S'informa els Srs. Accionistes que la Junta està previst que pugui celebrar-se, en segona convocatòria, el 28 de juny del 2019, a les 11.30 hores del matí.


Barcelona, 6 de maig de 2019.- El President del Consell d'Administració, Javier Solé Glaría.