Salta al contigut

Convocatòria de Junta General Extraordinària d'Accionistes

Sala de reunions

Per acord del Consell d'Administració de la Societat del 20 de desembre del 2019, es convoca als senyors accionistes de "Costaisa, Societat Anònima", a la Junta General Extraordinària, que se celebrarà a Barcelona, localitat del domicili social, Avinguda de la Riera de Cassoles, abans Avinguda Princep d'Asturies, núm. 61, el dia 28 de gener del 2020, a les 13.00 hores, en primera convocatòria, i el següent dia 29 de gener a la mateixa hora, en segona i última, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Dimissió de dos Consellers de la Societat. Nomenament de dos nous Consellers de la Societat.

2.- Delegació per a l'elevació a públic de l'anterior acord.

3.- Aprovació de l'Acta de la Junta. Nomenament d'Interventors.


Dret d'informació dels Srs. Accionistes: a l'empara del que es preveu en els articles 197 i 272 de la vigent Llei de Societats de Capital els Srs. Accionistes, a partir de la convocatòria de la Junta i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, podran sol·licitar al Consell d'Administració de la Societat, les informacions o aclariments que estimin precises sobre els assumptes compresos en l'Ordre el Dia, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents.

Tindran dret d'assistència a la Junta, els tenidors d'accions al portador de la Societat, que amb antelació de cinc dies a la celebració de la Junta, hagin efectuat el dipòsit de les seves accions en el domicili social, a l'empara del preceptuat en l'article 19è dels Estatuts Socials.

S'informa els Srs. Accionistes que la Junta està previst que pugui celebrar-se, en segona convocatòria, el 29 de gener del 2020, a les 13.00 hores."


Barcelona, 20 de desembre de 2019 - El President del Consell d'Administració, Javier Solé Glaría