Salta al contigut

Sanicost: gestió econòmica i facility management

Sanicost és l'única solució certificada per a salut, basada en SAP, per a la gestió econòmica (facturació, finances i aprovisionament) i dels serveis de suport (cuina, neteja, seguretat, etc.) de tot tipus de centres de salut.

Està pensada per a organitzacions empresarials del sector de la salut de grandària mitjana, i té un potencial escalable a grans empreses, ja que SAP és una eina integradora que permet solucionar les necessitats de gestió assistencial i administrativa d'acord al creixement de cada negoci.

Beneficis:

 • Estandardització dels processos del centre assistencial a les àrees no assistencials
 • Integració de la informació
 • Presa de decisions estratègiques basades en informació de valor
 • Optimització de recursos
 • Reducció de costos de gestió

Mòdul de facturació:

 • Manteniment del contracte amb les clàusules que determinen la facturació als serveis públics de salut
 • Llistats previs de validació de tota l'activitat generada
 • Extracció de fitxers d'activitat i factura de càrrec als serveis públics de salut
 • Punteig de factura automàtic
 • Facturació a companyies asseguradores amb cobertura laboral, de trànsit i mèdica
 • Facturació de privats
 • Facturació d'odontologia

Mòdul de gestió d'estocs:

 • Control i gestió d'estocs amb traçabilitat de materials
 • Gestió de lots amb informació de la caducitat
 • Elaboració d'informes dels materials i medicaments, informació a nivell de magatzems i inventaris
 • Gestió de farmàcia

Mòdul d'honoraris mèdics:

 • Procediment per al control de la facturació, pagament de serveis i honoraris dels facultatius externs (autofactura)

Mòdul de gestió financera:

 • Estructura financera: dades mestres de societat que representaran l'estructura financera que actualment posseeix el centre
 • Comptabilitat en llibre de major: pla comptable, comptabilització en comptes de major, visualització i modificació de partides individuals, visualització de saldos, visualització del diari, comptabilitzacions periòdiques, compensacions i operacions de tancament
 • Comptes a cobrar: comptabilització de deutors, bestretes, comptabilització de factura manual, pagaments manuals i programa de pagaments automàtics, i compensació manual
 • Comptes a pagar: comptabilització de creditors, bestretes, pagaments manuals i programa de pagaments, i compensació de comptes
 • Actius fix: dades mestres actius fixos, comptabilització d'operacions amb actius fixos (altes, baixes i trasllats) i comptabilitzacions periòdiques (amortitzacions)
 • Tresoreria: extracte de compte bancari, informes de posició bancària i previsió de tresoreria

Mòdul de control de gestió:

 • Comptabilitat de classes de cost: costos reals que es controlen mitjançant classes de cost per la seva naturalesa
 • Comptabilitat en centres de cost: imputació per centres de costos, pressupost de costos generals per naturalesa i centre de cost, i anàlisi pressupostària per centre de cost
 • Comptabilitat per centres de benefici
 • Anàlisi de resultats: compte de resultats analítica que permet analitzar el benefici o pèrdua per diferents sectors
 • Gestió de reporting: SAP Business All_in_One posseeix una gran quantitat d'informes a nivell de controlling (costos reals respecte a pressupostats, naturalesa de costos, costos per àrees de negoci, etc.)

Resum

Última versió:
V3.2 - 01/03/2016
Més informació:
[ Contacta'ns ]
Documentació disponible:
[ Sanicost ]